Prezidentning 7.11.2018 йildagi «Žinoяt-ižroiя қonunčiligini tubdan takomillaštiriš čora-tadbirlari tўғrisida»gi PҚ–4006-son қarori эъlon қilindi.

Žazoni ižro эtiš boš bošқarmasi ҳuzuridagi Probaciя hizmati IIV Ҳuқuқbuzarliklar profilaktikasi boš bošқarmasining Ozodlikdan maҳrum қiliš bilan boғliқ bўlmagan žazolarning ižro эtilišini nazorat қiliš bošқarmasi va uning ҳududiй bўlinmalari negizida taškil эtilmoқda. U 2019 йil 1 яnvardan ўzgartiriladi.

Probaciя bўlinmalarining asosiй vazifalari қuйidagilardir:

IIOning ozodlikdan maҳrum қiliš bilan boғliқ bўlmagan žazolarni (žarima, muaйяn ҳuқuқdan maҳrum қiliš, mažburiй žamoat išlari, ahloқ tuzatiš išlari va ҳ.k.) ižro эtiš bўйiča faoliяtini bošқa davlat organlari va taškilotlari, šuningdek žamoat tuzilmalari bilan ўzaro ҳamkorlikda samarali taškil эtiš;
šartli ҳukm қilingan va žazoni ўtašdan muddatidan ilgari šartli ozod қilingan šahslarning hulқ-atvori ustidan taъsirčan nazoratni amalga oširiš;
nazorat ostidagilar, šuningdek žazoni ižro эtiš muassasalaridan ozod эtilgan voяga etmaganlarning ižtimoiй moslašuvi va išga žoйlašišiga, šu žumladan ularning kasbiй taйёrgarligi bўйiča tadbirlarni taškil эtiš orқali ҳar tomonlama amaliй kўmaklašiš;
nazorat ostidagilarning қaйta žinoяt sodir эtiš havfini aniқlaš va bunga йўl қўйmaslik bўйiča profilaktik čora-tadbirlarni amalga oširiš, ularning šahsini ižtimoiй-psihologik portretni tuzgan ҳolda ўrganiš.

Tuman (šaҳar) probaciя bўlinmalarining šahsiй tarkibi 1 nafar hodimga šaҳarlarda – 100, tumanlarda – 75 nafar maҳkum ҳisobidan kelib čiқib taқsimlanadi. Яngi tuzilmada ustuvorlik asosida ižtimoiй, pedagogika va profilaktika soҳalarida iš tažribasiga эga bўlgan oficerlar hizmat қiladi. Katta amaliй iš tažribasiga эga bўlgan va hizmatdan salbiй ҳolatlarga kўra bўšatilmagan IIOning pensionerlari ҳam u erga taйinlaniši mumkin. Ularga tўliқ miқdorda pensiя tўlašda davom эtadilar.

Ҳududiй IIOda raҳbarlarning probaciя va žazoni ižro эtiš masalalari bўйiča ўrinbosarlari paйdo bўladi (ҳozir – žazoni ižro эtiš bўlimi bošliқlari). Ular яngi bўlinmalar faoliяtini muvofiқlaštirib, ušbu йўnališ učun šahsan žavobgar bўladilar.

Šu bilan bir қatorda Probaciя hizmatini rivožlantiriš žamғarmasi taškil эtilmoқda. U ahloқ tuzatiš išlari žazosini ўtašdan kelib tušadigan ušlanmalarning 50%i ҳisobidan šakllantiriladi. Mablaғlar hizmat hodimlarini raғbatlantiriš, moddiй-tehnika bazasini mustaҳkamlaš, қўšimča kiritilgan štat birliklarini taъminlaš, šuningdek maҳkumlarning kasbiй taйёrgarligi bўйiča tadbirlarni taškil эtišga sarflanadi.

Ҳužžat bilan 2019-2021 йillarda Ўzbekiston Respublikasi žinoяt-ižroiя қonunčiligini takomillaštiriš koncepciяsi tasdiқlandi. Uni amalga oširiš natižalarini ҳisobga olgan ҳolda, ilғor horižiй tažribani ўrganiš asosida Žinoяt-ižroiя kodeksining яngi taҳririni išlab čiқiš režalaštirilmoқda (1.06.2020 йilgača).

Manba: Norma.uz

Javob qoldiring:

Please enter your comment!
Please enter your name here